Strøm til 155 000 kunder i Hedmark og Oppland

Sikker strømleveranse er viktig for alle som bor i Innlandet. Når du betaler nettleie er du med på å sikre god kvalitet i hele vårt nettområde.

Strøm er kanskje den viktigste infrastrukturen i samfunnet. Den sikrer at vi har lys og varme i våre boliger og andre bygninger, at helsetjenester fungerer trygt, og at handel og annet næringsliv foregår stabilt og forutsigbart.

Det er både kostbart og komplisert å bygge og vedlikeholde strømnettet. Årlig investerer Eidsiva Nett over ca. 500 millioner kroner i fornyelse og videreutvikling av strømnettet. I tillegg brukes ca. 470 millioner kroner til løpende drift, vedlikehold og beredskap.

Eidsiva Netts oppgave er å bygge, drive, vedlikeholde og fornye et strømnett med en utstrekning på ca. 22 000 kilometer. Selskapet eier og driver regional- og distribusjonsnett i Hedmark og Oppland, og har områdekonsesjon for distribusjon av strøm i 15 kommuner i Hedmark og fem kommuner i Oppland. Området har en samlet befolkning på ca. 250 000 personer og antall kunder er 155 000. 

Eidsiva Nett ivaretar i hovedsak eier- og byggherrefunksjonene knyttet til Eidsivas nettvirksomhet. Dette omfatter forvaltning av eierskap, plan- og bestillerfunksjon for bygging, drift og vedlikehold av anlegg i både sentral-, regional- og distribusjonsnettet. Søsterselskapet Eidsiva Anlegg er hovedleverandør av operative drifts- og anleggsoppgaver i nettet.

Eidsiva Netts virksomhet drives i henhold til rammer gitt av offentlige myndigheter, hvor de viktigste er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for tariffering og inntekter, krav til drifts- og leveringssikkerhet og tekniske normer og retningslinjer.

Eidsiva Nett har 110 medarbeidere, og er et 100 prosent eid datterselskap av Eidsiva Energi AS.

Direktør i Eidsiva Nett AS er Morten Aalborg.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i sin forskrift om nøytralitet i kraftmarkedet fastsatt at nettselskap i større energikonsern som også har en kraftleverandør, skal ha egen hjemmeside på Internett på grunn av krav til nøytralitet. Dette gjelder også Eidsiva Nett, som har internettadressen www.eidsivanett.no