Eidsiva – det strategiske valget for Sulland-Gruppen

Eidsiva – det strategiske valget for Sulland-Gruppen

Sulland Gruppen, med hovedkontor på Gjøvik, er et av Norges største privateide bilkonsern med 22 bilforretninger over store deler av landet. I den nasjonale suksessen med bilsalg har Eidsiva blitt en viktig partner.


Virksomheten har forpliktet seg til miljøutfordringene vi står overfor, et av satsningsområdene her er energi. I alle forretningene til Sulland Gruppen er det derfor Eidsiva som leverer energien.

Tett relasjon til Eidsiva er viktig
– Vi velger Eidsiva Energi som vår energileverandør både fordi de har konkurransedyktige priser, men også fordi vi har en god relasjon og får tett oppfølging av vår rådgiver Inger Lise, forteller Arvid Sulland.

Samarbeidet mellom Eidsiva og Sulland- gruppen strekker seg tilbake til Eidsiva Energis oppstart og har vokst over tid. Vi jobber tett sammen for å finne gode løsninger for å følge opp forbruk og kostnader for Sulland-gruppen, som har vokst til en viktig nasjonal aktør. Sulland-gruppen har et sterkt fokus på forbedringer og alle ansatte bidrar til å avdekke utfordringer fortløpende, dette gir gode muligheter til kontinuerlige forbedringer. Sammen sparer vi både penger og miljø.

Hvilke strømpriser kan en forvente

Hvilke strømpriser kan en forvente

Det vil alltid være knyttet en viss grad av usikkerhet til fremtidige strømpriser. Særlig gjelder dette i Norge hvor mye av kraftproduksjonen er vannkraftbasert, men også i våre naboland hvor vindkraft får en stadig økende betydning. Dette medfører at variasjoner i været spiller en stor rolle for strømprisen her i Skandinavia. I tillegg utgjør prisnivået på kull og gass samt utslippskvoter også en vesentlig del av prissettingen siden kraftsystemene i Norden og Europa er så tett koblet sammen.

Fremtidsprisene på kraftbørsen Nasdaq for årene 2018 til 2022 ligger for øyeblikket mellom 20 og 24 øre/kWh. (Se figur 1.) Til sammenligning var snittprisen for årene 2001 til 2016 27,8 øre/kWh.
Historisk har den nordiske systemprisen vært rundt 2 øre/kWh under produksjonskostnaden for kullkraft i et år med normal hydrologisk energibalanse. Det vil si år med normal fyllingsgrad i vannmagasinene, normalt med grunn- og markvann og normale snøforhold. I et våtår med mye nedbør og positiv energibalanse vil prisen kunne være
betydelig under produksjonskostnad for kullkraft, som for eksempel i 2015 hvor overskuddet var 9 TWh i gjennomsnitt over året og strømprisen 6 -7 øre/kWh lavere enn kullkraftprisen. I år med lite nedbør vil det derimot være motsatt. Dette skjedde i 2013 hvor energiunderskuddet var 15 TWh og strømprisen 6 øre/kWh over prisen for kullkraft.

Hvis vi bruker resonnementet over for å sannsynliggjøre en fremtidig forventet strømpris de neste 5 årene vil vi få en prisforventning som er høyere enn dagens markedspriser. For å kompensere for investeringer i mer fornybar kraftproduksjon som vindkraft, samt at klimaendringer medfører mer nedbør som gir større vannkraftproduksjon og mildere vær med lavere forbruk, antar vi at strømprisen blir ytterligere ett øre/kWh lavere i forhold til kullkraftprisen enn hva vi har sett historisk.
Konklusjonen er at det er større sannsynlighet for at de neste 5 årene i gjennomsnitt vil bli levert høyere enn det markedet priser inn i øyeblikket Dette kan gi en fordel for produkter som forvaltes aktivt.

Energistyring – Ikke bruk mer energi enn du må

Energistyring – Ikke bruk mer energi enn du må

Eidsiva har inngått samarbeid med Enfo AS, og tilbyr løsninger for å redusere bedriftens forbruk i kWh, samt redusere nettleien gjennom styring av effekttopper. Lavere effekttopp gir lavere effektkostnad på nettleien.


Løsningene fra Enfo baserer seg på at det fysisk monteres en boks (Enfo power gateway) i kundens sikringsskap/ strømkurs, mot at kunden belastes med kostnader for leie av boksen.

Løsningen har 3 funksjoner som vil hjelpe din bedrift å spare penger;

• Sanntidsmåling
• Effektgrense (maks vokter)
• Energisparing (Legge inn oppvarming ut i fra bruksbehov)

Ta kontakt med din bedriftsrådgiver hos Eidsiva for mere informasjon.

Full kontroll på min side

Full kontroll på min side

Min Side for bedrifter er et svært nyttig selvbetjeningsverktøy. Her får du enkelt tilgang til :


Økonomioversikt - 
kraftkostnad, nettleiekostnad og avgifter for hvert enkelt anlegg med historikk 2 år tilbake i tid.

Energioversikt - timeverdier, varighetskurver, utetemperatur, effektverdier og historisk månedsforbruk 2 år tilbake i tid, for hver enkelt måler.

Fakturaadministrasjon - her finner du faktura- og periodeoversikt. Du kan enkelt lage din egen struktur gjennom å opprette avdelinger for bedre oversikt. I fakturarapportering kan du velge å hente ut forbruk/kostnad på enkelte anlegg, avdelinger eller totalt for virksomheten i ønsket periode.

Har du ikke prøvd Min Side? Gå til minside. eidsivaenergi.no og følg anvisningene. Har du spørsmål om Min Side, kontakt kundeservice på telefon: 06262.