Hvilke strømpriser kan en forvente

Hvilke strømpriser kan en forvente

Det vil alltid være knyttet en viss grad av usikkerhet til fremtidige strømpriser. Særlig gjelder dette i Norge hvor mye av kraftproduksjonen er vannkraftbasert, men også i våre naboland hvor vindkraft får en stadig økende betydning. Dette medfører at variasjoner i været spiller en stor rolle for strømprisen her i Skandinavia. I tillegg utgjør prisnivået på kull og gass samt utslippskvoter også en vesentlig del av prissettingen siden kraftsystemene i Norden og Europa er så tett koblet sammen.

Fremtidsprisene på kraftbørsen Nasdaq for årene 2018 til 2022 ligger for øyeblikket mellom 20 og 24 øre/kWh. (Se figur 1.) Til sammenligning var snittprisen for årene 2001 til 2016 27,8 øre/kWh.
Historisk har den nordiske systemprisen vært rundt 2 øre/kWh under produksjonskostnaden for kullkraft i et år med normal hydrologisk energibalanse. Det vil si år med normal fyllingsgrad i vannmagasinene, normalt med grunn- og markvann og normale snøforhold. I et våtår med mye nedbør og positiv energibalanse vil prisen kunne være
betydelig under produksjonskostnad for kullkraft, som for eksempel i 2015 hvor overskuddet var 9 TWh i gjennomsnitt over året og strømprisen 6 -7 øre/kWh lavere enn kullkraftprisen. I år med lite nedbør vil det derimot være motsatt. Dette skjedde i 2013 hvor energiunderskuddet var 15 TWh og strømprisen 6 øre/kWh over prisen for kullkraft.

Hvis vi bruker resonnementet over for å sannsynliggjøre en fremtidig forventet strømpris de neste 5 årene vil vi få en prisforventning som er høyere enn dagens markedspriser. For å kompensere for investeringer i mer fornybar kraftproduksjon som vindkraft, samt at klimaendringer medfører mer nedbør som gir større vannkraftproduksjon og mildere vær med lavere forbruk, antar vi at strømprisen blir ytterligere ett øre/kWh lavere i forhold til kullkraftprisen enn hva vi har sett historisk.
Konklusjonen er at det er større sannsynlighet for at de neste 5 årene i gjennomsnitt vil bli levert høyere enn det markedet priser inn i øyeblikket Dette kan gi en fordel for produkter som forvaltes aktivt.