Slik jobber vi for et bærekraftig samfunn

FNs Bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for verden. Målet er å utrydde store utfordringer innen 2030. Blant annet det å stoppe klimaendringene. I Eidsiva Energi er vi opptatt av å være en del av dette større samarbeidet.

Selv om vi som bedrift er små i den store sammenhengen har vi likevel ambisjoner om å gjøre det vi kan. Vi er opptatt av å leve energismart, og ønsker å tilby fornybare energimetoder. Det er flere av bærekraftmålene vi har fokus på, og som vi har med oss i hverdagen.

Mål 7: Ren energi for alle

"Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle".

Første mål som berører oss er naturligvis målet om ren og bærekraftig energi for alle. Siden energi er den største bidragsyteren til klimautslipp, via for eksempel CO2 og andre klimagasser, er fornybar energi den eneste løsningen. Fornybar energi er bærekraftig! Dette har vi sterk tro på, og jobber derfor med energismarte løsninger som skal gjøre det lettere for deg å leve nettopp energismart. Drømmen er at flest mulig husstander i Norge skal bli selvforsynt med kortreist og fornybar strøm.

Vi fortsetter derfor å investere i produksjon av fornybar energi. Vi satser på solcelleanlegg slik at du kan produsere din egen fornybare strøm fra sola. Vi tilbyr trygg hjemmelading til de som har valgt å skaffe elbil, så de kan fortsette å kjøre miljøvennlig. Du kan nå også ta valget selv om du ønsker opprinnelsesgarantier. Velger du dette har du tatt en aktivt valg på at det produseres like mye vannkraft som du selv forbruker. Det er jo godt å tenke på?

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

"Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon".

Investering i blant annet energi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Dette er et område som naturlig treffer det vi jobber med. Vi investerer i ulike typer fornybare energi-metoder, og i møte med klimaendringene er dette ekstremt viktig. Å leve energismart er i stor grad innovasjon, og det er viktig for kommende generasjoner at infrastrukturen er på plass for at de også skal kunne leve som vi gjør - og helst enda bedre.

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

«Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige».

Det er ingen tvil om urbaniseringen har satt sine dype spor. Halvparten av jordas befolkning bor jo faktisk i byer. Vi er for at det benyttes elbiler, og at eventuelt drivstoff er av fornybar type. Dette minsker forurensingen av lufta og bidrar til et bedre miljø. 

Som en stor regional aktør innebærer dette både spredtbygde områder, byområder og omland. I ønsket om å vokse, og bli en mer nasjonal leverandør av smart energi, vil vi gjerne være en bidragsyter for mer bærekraftige byer og samfunn.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

"Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre".

I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. I Eidsiva Energi er vi opptatt av å fremme vår verdiproposisjon "Lev energismart". Hvordan kan vi alle sammen som forbrukere leve på en smart måte slik at det også er bærekraftig? Det er viktig å tenke på miljøet i forhold til forbruk, som både privatperson og bedrift. Eidsiva Energi er derfor bevisst på forbruk, og har fokus på dette. Dette vil vi gjerne at alle skal bli, og har dette som tema i flere av våre budskap.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

"Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem".

Klimaendringer er et globalt spørsmål. Den kjenner ingen landegrenser. Derfor må også være globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi. Dette har vi sagt litt om allerede, og selv om vi som nevnt innledningsvis er små i forhold til verden er det likevel viktig å ha de store målene for øyet. For det er i bunn og grunn dette vi alle jobber mot. Vi investerer i det fornybare, og vi er opptatt av å styrke vår egen og våre kunders kunnskap. Fremover vil vi gjøre mer for å bevisstgjøre i enda større grad. Her kan både enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner motvirke og tilpasse seg så det blir mulig å gjøre konsekvensene av klimaendringene mindre.

Våre topp 3: Hvordan kutte klimautslipp?

1. Energisektoren må bli bærekraftig – Vann, vind og solkraftverk i stedet for olje og kullindustri.

2. Byene må bygges på en klimavennlig måte. Det må legges til rette for lave utslipp.Infrastruktur som er avhengig av fossile energikilder må unngås.

3. Menneskers forbruk og livstil må være bærekraftig – Det handler om å ta bevisste valg.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

«Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.»

Det trengs nye og sterke partnerskap. Eidsiva Energi er en del av et større samarbeid. Vi gjør det vi kan, og gir gjerne råd om hvordan du også kan leve mer energismart og bærekraftig. Det kan gi en mye bare det å yte det lille man kan, og bidra til at de som kommer etter oss også får ta glede av verdenen vi lever i.

For at generasjoner som kommer etter oss skal ta over en verden som helst er bedre enn den er nå, har vi med oss flere av disse målene i arbeidet vårt og som fokus når budskap skal utformes. Vi vil være en god rådgiver som får med flere i riktig retning. For oss er det viktig å være med på reisen til denne bedre verdenen. Der vil vi gjerne ha med deg. Lev energismart sammen med oss!

Her kan du lese mer om FNs Bærekraftmål