Tilbake til strømavtaleroversikten

BedriftsSpot med Tak

Sikre bedriften din mot høye strømpriser i vinter

BedriftsSpot med Tak er strømavtalen for bedrifter som ønsker strøm til spotpris med en sikkerhet mot prishopp i vintermånedene. Med denne avtalen får du strøm til spotpris samtidig som du sikrer at prisen ikke overstiger et avtalt beløp i perioden 1.12.2020-31.3.2021.

Spotprisavtaler som på timesbasis følger prisen på kraftmarkedet har vist seg å være billigst over tid. Med BedriftsSpot med Tak får du dermed en prisgunstig strømavtale med større kontroll på strømutgiftene, da du er sikret mot at prisen ikke overstiger taket på avtalen

Påslag: 5 øre/kWh

Pristak: 35 øre/kWh (01.12.2020-31.03.2021)

Fastbeløp: 0,00 kroner i måneden

Prisen er inkludert påslag og el-sertifikater, og eksklusiv mva.

Betingelser BedriftsSpot med Tak

BedriftsSpot med Tak er en strømavtale med en maksprisgaranti. Pristak for perioden 01.12.2020-31.03.2021 (bindingstid i denne perioden) er 35 øre/kWh eks påslag. BedriftsSpot med Tak har et påslag på 5,0 øre/kWh inkludert lovpålagte elsertifikat kostnader. Månedlig fastbeløp kr 0.

Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke Eidsiva Energi sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq OMX for de gjenværende månedene av kontrakten. Minimumsbeløp knyttet til frikjøp er 500 kr.

Prisen følger prisvariasjoner på kraftbørsen Nord Pool Spot på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften blir levert. Etter utløp av bindingstid endres avtalen til ordinær BedriftsSpot.

Påslaget og fastbeløpet på ordinær BedriftsSpot kan endres som følge av markedssituasjonen etter 14 dagers forutgående varsel.

For øvrig gjelder «Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet» fra Eidsiva Energi.

Bestill BedriftsSpot med Tak