Utfasing av oljefyring

Har du oljefyr, og gruer deg til det fremtidige forbudet mot oljefyring? Myndighetene har tidfestet utfasing av oljefyring til 2020. 

15. juni 2017 innført Regjerningen et omfattende forbud mot bruk av mineralolje (fyringsolje og parafin) til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg (yrkesbygg). Dette forbudet er gjeldende fra 2020. Tiden frem til da går fort. 

Det skal lønne seg å bli oljefri
Selv om mange gjør betydelige investeringer når de skal erstatte oljefyren, mener Naturvernforbundet at det i mange tilfeller vil være penger å tjene på å gjennomføre dette klimatiltaket.

- Våre beregninger viser at de aller fleste faktisk vil spare penger på å gå fra fossil oljefyring til en fornybar løsning, sier Martin L. Brandtzæg, prosjektkoordinator for Oljefri i Naturvernforbundet. - Selv de dyreste alternativene, der man er nødt til å lånefinansiere investeringen, vil over tid være rimeligere enn å bruke fossil fyringsolje, legger han til. I mange tilfeller kan man også få økonomisk støtte fra Enova, som gir også økonomisk tilskudd om man erstatter oljefyren med en fornybar løsning.

Eksempel på oljefyr erstattes med luft-til-vann varmepumpe
Mange boliger har gamle oljefyringsanlegg med dårlig virkningsgrad. Virkningsgrad er forholdet mellom tilført energi og utnyttbar energi. Ofte blir mindre enn 60 prosent av brenselet nyttegjort til varme. Da kreves det rundt 2800 liter olje for å dekke familiens behov på 16 900 kilowattimer. Med en oljepris på over 10 kroner for literen betyr det at en gjennomsnittlig bolig betaler over 28 000 kroner i året for varme til rom og forbruksvann.

I tillegg kommer service på oljefyren. Det bør gjennomføres årlig service. Ved en servicepris på 1000 kroner kommer de årlige utgiftene opp i 29 000 kroner, eller 171 øre per kWh.

Luft/vann-varmepumpene har relativt høy årsvarmefaktor. Årsvarmefaktor angir forholdet mellom tilført energi i form av elektrisitet fra strømnettet og avgitt varmeenergi fra varmepumpen gjennom et helt år, hvor det er tatt hensyn til årets temperatursvingninger. I denne beregningen benyttes en årsvarmefaktor på 2,2. Dette betyr at du får 2,2 kWh i varme ut for hver kWh pumpen bruker i strøm. Dersom strømprisen var på 100 øre per kilowattime vil varmepumpen avgi varme med en kostnad på 45 øre per kilowattime.

Erstatter du en oljefyr som produserer 16 900 kWh i året, må tjue prosent av dette dekkes av tradisjonell elektrisk oppvarming (som oftest er dette integrert i anlegget). Total årlig energikostnad ved bruk av varmepumpe og elektrisitet for å varme opp rommene og tappevannet ligger da rundt 9525 kroner.

Energiprisen pr kilowattime blir tilsvarende 114 øre. Med rentekostnad blir energiprisen 117 øre pr kWh.

Få støtte fra ENOVA
Vi har tidligere skrevet om Enovatilskuddet hvor vi beskriver de ulike økonomiske stønadene du kan få fra ENOVA og prosessen for å søke. Her finner du blandt annet at du kan få inntill 10 000 kroner i støtte for fjering av oljefyr og tank. Samme sum gjelder også ved fjerning av oljekamin og tank.

Husk at uansett hva slags investeringstiltak du gjennomfører, så må oljetanken fjernes! 

Kilder: Naturvernforbundet, Regjeringen.no, Oljefri.no