Fjernvarme i Gjøvik

Utbyggingen i Kallerudlia er Gjøviks største klimatiltak noensinne, og reduserer CO2-utslippene i Gjøvik med 15 prosent.

11. november 2014 ble nok et fjernvarmeanlegg i regi av Eidsiva Bioenergi satt i drift. Gjøvik Energisentral (GES) produserer og leverer fjernvarme til over 60 kunder og bygg i Gjøvik, som næringsbygg, skoler, offentlige bygg, leiligheter osv.

Bioenergianlegget utnytter energi som ellers ville gått tapt ved å basere seg på fornybare energiressurser i form av returtreflis fra lokale og regionale leverandører som brensel. Forurensende fossile brennstoffer erstattes med fornybar, miljø- og prisgunstig energi.

Bedrer luftkvaliteten i Gjøvik

Istedenfor urensede utslipp rett over hustak fra mer enn 50 fossile oljefyringsanlegg, blir varmen produsert i ett anlegg basert på en fornybar ressurs og hvor røykgassen renses i et avansert røykgassrenseanlegg.

Forbrennings- og renseteknologi garanterer at anlegget i Kallerudlia vil gi svært små utslipp som ikke vil ha negativ effekt verken på helse eller trivsel i området rundt anlegget. Dette er grundig dokumentert av landets fremste ekspertise på utslipp og luftkvalitet, og Fylkesmannen har satt strenge krav til grenseverdier og måling. Røyken som kommer ut av pipa vil hovedsakelig bestå av vanndamp og CO2. Mengden støvutslipp vil tilsvare utslipp fra en rentbrennende vedovn i et privat hjem. Også støydemping er i fokus i den nye energisentralen.

Anlegget reduserer CO2-utslippene i byen tilsvarende årlige utslipp fra 7 000 biler som hver kjører 15 000 kilometer i Gjøvik sentrum. Fjernvarmeanlegget bedrer slik sett luftkvaliteten i byen, og bidrar sterkt til målene om å redusere både luftforurensingen og klimautslippene i byen. Energisentralen i Kallerudlia er Gjøviks største klimatiltak noensinne.

Returtreflis

Det benyttes returtreflis innkjøpt lokalt og regionalt fra gjenvinningsstasjoner og byggeplasser. Trevirket har vært i bruk i en årrekke som byggemateriale, og avslutter sin livssyklus ved å bli brukt til å produsere varme. Denne flisen kan ikke brukes til annet enn å produsere energi, og ressursen ville ellers blitt sendt ut av regionen. Anlegget kan også benytte vanlig skogsflis.

Som reserveløsning, og for å dekke behovet på de kaldeste dagene, vil det bli brukt fornybar og opprinnelsesgarantert bioolje. Dette behovet er lite, men det sikrer en hundre prosent fornybar løsning for fjernvarmeanlegget.

I ovnen som brenner flis kan det bli opp til 1000 grader. Brenselet kommer inn i ovnen på rister. Annenhver rist er hele tiden i bevegelse slik at brenselet flyttes nedover. Når brenselet når bunnen av ovnen, er det helt utbrent. En kjele varmer opp vannet, og røykgassen går inn i noen grove, svarte rør. Her er det filtre som renser røykgassene slik at det ikke kommer forurensede gasser ut av pipa.

Historikk

Allerede i 1999 forsøkte Mjøskraft å få til en fjernvarmeutbygging på Gjøvik, men selskapet ga opp i 2003, etter at prosjektet ble påtvunget en lokalisering i Dalborgmarka. Utbyggingskostnadene ble da for store. Siden 2007 har Eidsiva Bioenergi jobbet med prosjektet.

2007: Eidsiva Bioenergi startet arbeidet med å få til en fjernvarmeutbygging på Gjøvik.

2010: Eidsiva Bioenergi fikk konsesjon for bygging og drift av fjernvarmeanlegg i Gjøvik.

2011: Reguleringsplanen for bygging av fjernvarmeanlegg i Kallerudlia 9 ble godkjent.

2012: Legging av fjernvarmerør ble påbegynt.

2013: Bygging av varmesentral i Kallerudlia ble påbegynt.

2014: Gjøvik Energisentral ble satt i drift.

60 GWh pluss damp

Produksjonskapasiteten i Gjøvik Energisentral vil være 60 GWh, og målet er å nå dette i løpet av 2018. I tillegg er det satt av plass for utvidelse med en linje for dampproduksjon til industrien. Industrileveransene av damp er imidlertid utsatt, siden Hunton de nærmeste årene har svært konkurransedyktige betingelser for bruk av strøm til dampproduksjon med egne elkjeler.

Ved oppstart i 2014 hadde Eidsiva Bioenergi avtaler om en leveranse av over 30 GWh per år med fjernvarme til de rundt 60 kundene, som inkluderer over 75 bygninger. De største kundene er Sykehuset Innlandet og Mustad Næringspark med hver sin bestilling på syv GWh fjernvarme i året.

Fakta

  • Produksjonsstart: november 2014
  • Biobrensel: returtreflis, med bioolje som reserveløsning
  • Produserer: fjernvarme
  • Investering: ca. 400 MNOK
  • Produksjon: over 30 GWh i 2015
  • Eier: Heleid av Eidsiva Bioenergi AS