Et miljøløft for Lillehammer

22. september 2010

Europeiske myndigheter har satt seg strenge mål om å redusere utslippene av klimagasser og øke produksjonen av fornybar energi. Bioenergibasert fjernvarme er nettopp en slik energiform, og norske myndigheter har lagt opp til en storstilt utbygging av fjernvarme.

Målet er at alle byer i landet skal ha fjernvarme innen 2020. Det er bred enighet om bioenergi som fornybar og CO2-nøytrakk energikilde. Hvis skogen ikke utnyttes og forvaltes, vil man få en stadig større oppsamling av karbon som til slutt råtner på rot og frigjør tilsvarende klimagasser uten at energien utnyttes. Eidsiva samarbeider med skogeierne for å utnytte hogstrester og trevirke fra landskapspleie, og med avfallsselskapene for å utnytte restavfall, returtre og hageavfall. At noen synes dette er negativt er vanskelig å forstå.

Eidsiva har i sommer og høst lagt over tre km med fjernvarmerør på Lillehammer, et arbeid som har pågått i tett samarbeid med grunneierne. Det er ikke til å unngå at slikt arbeid til tider fører til ulemper for trafikanter og de som bor i nærheten. Eidsiva beklager ulempene og er samtidig takknemmelig for folks imøtekommenhet og forståelse i forbindelse med fremføringen av fjernvarmeledningene.

På Lillehammer har vi startet fjernvarmeutbyggingen fra null. Det betyr at fjernvarmenettet i vinter fyres med gass - som i det ferdige anlegget kun skal brukes som spisslast og reserveløsning. Etter hvert som vi får koblet på nok kunder, blir det bygget en større bioenergisentral på Nordre ÅL. Den vil sørge for at Lillehammer får en klimavennlig varmedistribusjon i flere år fremover.

Prisen på fjernvarme  reguleres av Energiloven, og ikke av prisen på råstoff. Fjernvarmeprisen er og skal være konkurransedyktig for kunden sammenlignet med investering, drift og vedlikehold av eget fyringsanlegg. Prisen på fjernvarme overstiger ikke kundens pris for elektrisk oppvarming eller oljefyring.

Den fornybare energien fra det planlagte biobrenselsanlegget på Lillehammer erstatter oljefyrer som slipper ut klimagasser og annet i lav høyde over byen i dag. Derfor vil fjernvarmeanlegget med sin renseteknologi bedre luftkvaliteten i byen. Den positive effekten for luftkvalitet er godt dokumenter i forbindelse med andre fjernvarmeutbygginger.

Fjernvarmen er med på å gjøre Lillehammer til en moderne og fremtidsrettet by med riktige miljøløsninger.

John Marius Lynne
Direktør Eidsiva Bioenergi AS