Standardvilkår

Generelle kontraktsvilkår mellom kunde og Eidsiva Marked AS for levering av kraft

På bakgrunn av denne avtalen gis Eidsiva Marked AS ("Eidsiva Marked") fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende kraftleverandør etter NVEs retningslinjer. Eidsiva Marked ordner alle formaliteter mot kundens netteier. Dersom kunden flytter følger avtalen kunden til ny adresse. Eidsiva Marked gis ved denne avtalen fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier for registrering av Eidsiva Marked som kraftleverandør på den nye adressen.

Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter.
Eventuelle endringer i offentlige avgifter, vil gi tilsvarende endring i avtalt kraftpris. Elsertifikater er inkludert i prisen.

Eidsiva Marked forbeholder seg retten til å hente kredittopplysninger på bestiller, og eventuelt avvise bestillingen på grunnlag av dette. Eidsiva Marked forbeholder seg retten til å kunne avslå/avslutte leveransen, heve avtalen eller kreve garanti eller forskuddsbetaling i de tilfellene det foreligger saklig grunn for det, herunder for eksempel ved betalingsmislighold.

Gebyr på papirfaktura er for tiden kr 59 (inkludert merverdiavgift). Kunder med elektronisk faktura (herunder Digipost) har ikke fakturagebyr, dersom ikke annet fremgår av avtalen.

Alle priser er inkl. mva.

Eidsiva Marked som kraftleverandør skal ha anledning til å gjennomfakturere nettleie på vegne av lokal netteier. Kunden kan derfor få en felles faktura for strøm og nettleie dersom det foreligger en skriftlig avtale mellom Eidsiva Marked og gjeldende nettselskap om gjennomfakturering. Dette innebærer at kunden skal betale nettleien kun til Eidsiva Marked. Betalingen til Eidsiva Marked har befriende virkning for kunden overfor nettselskapet. Gjennomfakturering medfører ikke endringer i kunde og avtaleforholdet mellom kunden og nettselskapet. Kunden gir Eidsiva Marked fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester.

Eidsiva Markeds kunder faktureres og avregnes normalt etterskuddsvis per måned basert på avlest forbruk. Eidsiva Marked gis fullmakt til å kunne motta kundens faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. Ved oppsigelse av kundeforholdet hos Eidsiva Marked vil også forpliktelsen til gjennomfakturering opphøre.

Eidsiva Marked bruker de personopplysningene som blir gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen til å administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen. Opplysningene kan bli utlevert til tredjepart som bistår Eidsiva Marked med måling, avregning og fakturering. Eidsiva Marked forbeholder seg retten til å innhente fødselsnummer for å kunne identifisere kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub).

Kunden samtykker til at Eidsiva Marked kan videreformidle kundeopplysninger til sine samarbeidspartnere i den grad slike opplysninger er egnet til bruk i markedsføring og/eller forbrukerundersøkelser. Kunden samtykker til at samarbeidspartnerne bruker kundeopplysningene til markedsføring av sine tjenester og produkter. Kunden kan be om at egne kundeopplysninger ikke videreformidles til dette formål. Eidsiva Markeds bruk og formidling av kundeopplysninger skjer i henhold til lov om personopplysninger.

Kunden har rett til innsyn, samt kan kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger i medhold av personopplysningsloven.

Eidsiva Marked kan informere kunden om tilbud og avtaler om levering av kraft. Slik markedsføring skjer i henhold til lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.

For øvrig gjelder betingelser i Energi Norges standard kraftleveringsavtale gjeldende fra 01.01.2017.