Forvaltning

Mulighet for å redusere strømkostnadene  gjennom smarte innkjøp

Du kan velge mellom to ulike forvaltningsavtaler; Aktiv og Trygg

Aktiv er en avtale der Eidsivas forvaltere følger markedet kontinuerlig for å gi bedriften din en best mulig pris. Innkjøp skjer etter kontinuerlige markedssyn. 

Trygg har en fast innsikring gjennom året, for å unngå pristopper. Avtalen kan sammenlignes med en løpende fastpris.

Om du velger forvaltning får du tilsendt månedlige rapporter med pris- og markedsutvikling.  

Markedskommentar februar

Markedskommentar februar

Februar ble en meget mild måned med flere varmerekorder og temperaturer godt over normalen. Nedbørsmengdene målt som tilsigsnedbør ble på nivå med det som er normalt for måneden. Høye temperaturer og normalt med vindkraftproduksjon bidro til både lavere spotpriser og et fall i terminmarkedet for kraft.

Priser
Systemprisen har variert mellom 39 og 53 øre/kWh i februar. De store prissvingningene skyldes primært forskjeller i vindkraftproduksjonen på tilbudssiden og temperaturforskjeller som påvirker forbruket på etterspørselssiden. I gjennomsnitt har systemprisen vært 45 øre/kWh i februar, 8 øre lavere enn januar i år, men 6 øre høyere enn februar i fjor. For Østlandet i NO1 har prisen variert mellom 40 og 52 øre/kWh, med en gjennomsnittspris for måneden på 45 øre/kWh. Hovedårsaken til at prisene i februar ble høyere i år enn i fjor skyldes en svekket hydrologisk balanse og økt CO2-kvotepris. (Prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag). 

Vær og hydrologisk balanse
Februar ble en meget mild måned, hvor døgnmiddeltemperaturen i Norge ble hele 3,5 grader høyere enn normalt. Det ble også målt flere varmerekorder i februar. Høyeste målte temperatur ble i Grimstad hvor det 26. februar ble målt hele 18,7 C. Nedbørsmengdene målt som tilsigsnedbør i Norge og Sverige ble som normalt, hvor det i Norge kom rundt sju prosent mindre nedbør enn normalt og i Sverige rundt 18 prosent mer enn normalt. Den hydrologiske balansen, som er summen av vann og snø i magasinene og grunnvann styrket seg med rundt 3 TWh i løpet av måneden fra 18 til 15 TWh under normalen. Fyllingsgraden i norske vannmagasin er redusert med 8,2 prosentpoeng i løpet av måneden fra 50,8 til 42,6 prosent. Ved utgangen av februar i fjor var fyllingsgraden i norske vannmagasin på 42,2 prosent.  

Brensler
Brenselsprisene og CO2-kvoteprisene er svært viktig for kraftprisene i Sentral-Europa og spesielt i Tyskland hvor om lag halvparten av elektrisitetsproduksjonen produseres fra kull og gass. Norge er direkte koblet mot Sverige, Danmark og Nederland og påvirkes derfor av prisene også i Sentral-Europa. CO2-kvoteprisen falt 2,7 prosent i februar fra 22,30 til 21,69 €/tonn. Kullet falt også i pris hvor kontrakten for 2020 falt 5,1 prosent fra 85,05 til 80,75 $/tonn. 

Fremtidspriser på nordisk kraft
Temperaturer godt over normalen og svakere brenselspriser og CO2-kvotepriser bidro til lavere priser i terminmarkedet for kraft i februar. Kontrakten for andre kvartal svekket seg fra 44,9 til 39,5 øre/kWh i løpet av måneden og kontrakten for år 2020 svekket seg fra 36,9 til 36,4 øre/kWh. (Prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag).

Elsertifikater
Elsertifikatene for 2019 falt 27 prosent fra 185 til 132 SEK i løpet av måneden, som tilsvarer en prisnedgang fra 17 til 13 øre/kWh. Temperaturer godt over normalen, normal vindkraftproduksjon, kombinert med en svak utvikling i terminmarked bidro til lavere priser på elsertifikatene.

Status ved inngangen til mars 
Den hydrologiske balansen bedret seg i løpet av februar og det ser også ut til at denne balansen skal styrke seg noe også i løpet av mars. Samtidig går det mot vår hvor dagene blir lengre og hvor temperaturen stiger som gir lavere strømpriser. Reduserte brenselspriser og lavere CO2-kvotepris har også redusert produksjonskostnaden for kullkraftverkene og bidratt til et prisfall på strøm også i Sentral-Europa. Fremdeles er den hydrologiske balansen rundt 15 TWh under normalen hvor det primært er mangel i snømagasinene etter to runder med snøsmelting i henholdsvis oktober jf. flommen i Sjåk og februar som ble meget mild. CO2-kvoteprisen er også tolv euro høyere enn for ett år siden som holder oppe produksjonskostnadene for strøm i Sentral-Europa. For året som helhet ser prisen i 2019 ut til å bli rundt 40 øre/kWh som er et par øre lavere enn i fjor. (Prisen er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag).