Forvaltning

Mulighet for å redusere strømkostnadene  gjennom smarte innkjøp

Du kan velge mellom to ulike forvaltningsavtaler; Aktiv og Trygg

Aktiv er en avtale der Eidsivas forvaltere følger markedet kontinuerlig for å gi bedriften din en best mulig pris. Innkjøp skjer etter kontinuerlige markedssyn. 

Trygg har en fast innsikring gjennom året, for å unngå pristopper. Avtalen kan sammenlignes med en løpende fastpris.

Om du velger forvaltning får du tilsendt månedlige rapporter med pris- og markedsutvikling.  

Markedskommentar juni

Juni ble en våt og mild måned i Norge. Måneden ble den åttende våteste junimåneden som er registrert siden år 1900 i Norge. Månedstemperaturen ble 0,5 grader høyere enn normalt. Mye vind og nedbør i kombinasjon senket spotprisene i juni og nedbøren ga bedring av energibalansen som bidro til fall i terminmarkedet for kraft.  

Priser
Mye vind og nedbør ga høy kraftproduksjon som resulterte i lavere kraftpriser.  
Gjennomsnittlig systempris i juni ble 27,3 mot 37,2 øre/kWh i mai. Områdeprisen i NO1 for Østlandet ble i gjennomsnitt 29,3 mot 38,6 øre/kWh i mai. Systemprisen var 9,6 øre/kWh på sitt laveste og 33,0 øre/kWh på sitt høyeste i løpet av juni. Områdeprisen i NO1 var 14,6 øre/kWh på sitt laveste og 34,1 øre/kWh på sitt høyeste. Prisområde NO1 som dekker store deler av Østlandet er det prisområdet i Nordpool-området med nest minst installert vindkraft per dags dato. Til sammenligning har Jylland (DK1) tretti ganger så mye installert vindkraft som NO1. På dager med mye vind blir ofte prisene i disse prisområdene med mye vindkraft betydelig lavere enn i NO1. Det er hovedårsaken til at prisområde NO1 i gjennomsnitt har ligget 2 øre over systemprisen i juni, da det har vært mye vind i Nordpool-området.

Vær og hydrologisk balanse
Juni startet med samme trend som mai sluttet med lavtrykkspreget vær. For Norge som helhet kom det 50 prosent mer nedbør enn normalt i løpet av måneden. De mange lavtrykkene ga også høy vindkraftproduksjon, hvor produksjonen ble 10 prosent høyere enn normalt i Nordpool-området, justert for installert effekt. Fyllingsgraden i norske vannmagasin økte 17,9 prosentpoeng i løpet av måneden og er ved utgangen av juni på 72,2 prosent, 1,5 prosentpoeng over normal fyllingsgrad. Den hydrologiske balansen, som er summen av vann og snø i magasinene og grunnvann bedret seg med 4 TWh i løpet av måneden, fra 5 til 1 TWh under normalen i Norge og SverigeFyllingsgraden i norske og svenske vannmagasin ligger rundt 6 TWh over normalen, mens mengden snø og grunnvann ligger nærmere 7 TWh under normalen i Norge og Sverige til sammen.

Brensler
CO2-kvoteprisen steg 1,8 euro i løpet av måneden fra 24,5 til 26,3 EUR/tonn og har bidratt til å øke produksjonskostnadene i kull- og gasskraftverkene. Kull- og gassprisene falt i juni, men økt CO2-kvotepris har dempet prisfallet i terminmarkedet noe. Produksjonskostnadene i kullkraftverkene steg 0,2 euro fra 44,0 til 44,2 EUR/MWh, mens produksjonskostnadene i gasskraftverkene falt 0,9 euro fra 29,8 til 28,9 EUR/MWh i løpet av måneden hvis man tar utgangspunkt i frontmånedskontraktene. Det er med andre ord fremdeles langt billigere å produsere kraft fra gasskraftverk enn fra kullkraftverk.

Fremtidspriser på nordisk kraft
Mye nedbør bedret den hydrologiske balansen og kombinasjonen mye nedbør og vind dro ned spotprisene som i sum har bidratt til videre fall i terminmarkedet for kraft. Kontrakten for juli falt 6,3 øre fra 33,00 til 26,7 øre/kWh. Kontrakten for tredje kvartal falt fra 35,0 til 29,4 øre/kWh, mens årskontrakten for 2020 steg fra 34,4 til 34,8 øre/kWh i løpet av måneden

Import og eksport
Den totale importen til Norge ble på 889 GWh i juni, ned fra 1 073 GWh i maiDen totale eksporten ble på 1 187 GWh i juni opp fra 645 GWh i mai. Eksporten var med andre ord 298 GWh høyere enn eksporten i juni.

Status ved inngangen av mai 
Den hydrologiske balansen er rundt 1 TWh under normalen i Norge og Sverige, som med andre ord tilsier en normalsituasjon i energibalansen. Samtidig er det en mangel på nærmere 7 TWh i grunnvann og i snømagasinene til sammen. Dette vil begrense tilsiget i vassdragene og i vannmagasinene utover sommeren som kan gi et løft i spotprisene. Dette forutsetter at været blir mer normalt utover sommeren. Fortsetter det lavtrykkspregede været vi har hatt i både mai og juni vil det kunne utligne mangelen i snø og grunnvann, og da vil man ikke få økte spotpriser, isolert sett. I prognosene fremover ligger det inne en svekkelse av den hydrologiske balansen i størrelsesorden 4-6 TWh i de første ukene i juli. CO2-kvoteprisen er på et høyt nivå og ligger 1-4 euro over de fleste prisprognosene. Et fall i CO2-kvoteprisen vil dra med seg terminmarkedet for kraft. Kull- og gassprisene har i flere måneder vist en fallende trend, og fallet fortsatte i juni. Svært høye temperaturer i Sentral-Europa mot slutten av måneden resulterte i økt behov for kjøling og satte en brems på prisnedgangen på kull og gass de siste dagene av juni. Kronekursen mot euro er tilnærmet uendret i juni og har ikke påvirket prisnivået i Norge verken den ene eller andre veien. Så langt i 2019 har gjennomsnittlig systempris vært 40,1 øre/kWh mot 37,3 øre/kWh på samme tid i fjor. (Prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag).