Forvaltning

Mulighet for å redusere strømkostnadene  gjennom smarte innkjøp

Du kan velge mellom to ulike forvaltningsavtaler; Aktiv og Trygg

Aktiv er en avtale der Eidsivas forvaltere følger markedet kontinuerlig for å gi bedriften din en best mulig pris. Innkjøp skjer etter kontinuerlige markedssyn. 

Trygg har en fast innsikring gjennom året, for å unngå pristopper. Avtalen kan sammenlignes med en løpende fastpris.

Om du velger forvaltning får du tilsendt månedlige rapporter med pris- og markedsutvikling.  

Markedskommentar desember 2018

Markedskommentar desember 2018

Desember ble en ganske normal måned med nedbør og temperaturer rundt normale nivåer. Terminmarkedet for kraft fikk seg et skikkelig løft i løpet av måneden som både skyldes høyere CO2-kvotepris og økt sannsynlighet for at værfenomenet som ga oss mange stabile høytrykk i 2018 vil gjenta seg også i 2019. 

Priser
Systemprisen har variert mellom 43 og 64 øre per kWh i desember. De store prissvingningene skyldes primært forskjeller i vindkraftproduksjon på tilbudssiden og temperaturforskjeller som påvirker forbruket på etterspørselssiden. I gjennomsnitt har systemprisen vært 51 øre per kWh i desember, noe som er 70 prosent høyere, tilsvarende 21 øre, enn desember i fjor. For Østlandet i NO1 har prisen variert mellom 44 og 64 øre per kWh, med en gjennomsnittspris for måneden på 51 øre per kWh. (Prisene er uten merverdiavgift, elsertifikater, pålagte avgifter og påslag). .

Vær og hydrologisk balanse
I november måned kom det rundt 17 prosent mindre nedbør enn normalt i Norge, mens det i Sverige kom om lag 18 prosent mer enn normalt. Temperaturene var rundt normalen med en døgnmiddeltemperatur i Norden mellom 3,8⁰C og -5,3⁰C som er normalt for årstiden. Den hydrologiske balansen var ved inngangen av måneden om lag 12 TWh under normalen. Denne balansen svekket seg med tre TWh i løpet av måneden, og er ved inngangen av januar 15 TWh under normalen. Fyllingsgraden i norske vannmagasin ble redusert med rundt 10 prosentpoeng i desember, fra 74 til 64 prosent. 

Brensler
Oljeprisen falt i løpet av desember, mens kullprisen ikke endret seg mye i løpet av måneden. Oljeprisen falt fra rundt 60 $/fat i starten av måneden til rundt 54 $/fat ved utgangen av måneden. En viktig årsak til den svake utviklingen skyldes økende råoljelagre i USA. Ved begynnelsen av oktober ble kullkontrakten for 2019 omsatt rundt 100 $/tonn, mens den i slutten av desember omsettes rundt 86 $/tonn. Dette skyldes primært lavere etterspørsel fra Kina og Tyskland. I Tyskland har det vært transportbegrensninger på Rhinen grunnet lav vannstand på elva. En betydelig del av kullet som brukes til kraftproduksjon transporteres med skip på Rhinen, og med redusert fraktekapasitet har etterspørselen falt. Dette kombinert med mildt vær i Sentral-Europa har bidratt til prisfallet. CO2-kvoteprisen har derimot steget betydelig i desember med over 4 euro fra rundt 21 euro ved inngangen av måneden til 25 euro ved slutten av måneden.  

Fremtidspriser på nordisk kraft
Den sterke prisutviklingen på CO2-kvoten ga fremtidsmarkedet et skikkelig løft i løpet av desember. Kontrakten for første kvartal i 2019 steg fra 50 øre til 56 øre per kWh, som er en betydelig prisoppgang. Kontrakten for 2020 steg fra 35 øre per kWh til 38 øre per kWh. Til sammenligning ble prisen i 2018 i gjennomsnitt 42 øre per kWh. (Prisene er uten merverdiavgift, elsertifikater, pålagte avgifter og påslag).

Elsertifikater
Elsertifikatene steg betydelig i pris i november og fortsatte oppgangen til midten av desember. I midten av måneden falt elsertifikatene betydelig i verdi etter at det ble kjent at NVE og Energimyndigheten i Sverige foreslo en datobasert stoppregel for svenske fornybaranlegg som betyr at anleggene kan få elsertifikater så lenge de starter kraftproduksjon innen 2030. Dette vil etter alt å dømme gi et stort overskudd av elsertifikater fra og med 2020 som vil gi langt lavere priser på elsertifikatene fra og med 2020. Elsertifikatene for 2019 omsettes for 16 øre per kWh, mens elsertifikatene for 2020 omsettes for 2,7 øre per kWh.

2019
Status for 2019 er at vi går inn i året med en hydrologisk balanse som er 15 TWh under normalen. Til sammenligning gikk vi inn i 2018 med en hydrologisk balanse som var 13 TWh over normalen, som utgjør en differanse på hele 28 TWh. CO2-kvoteprisen har tredoblet seg i løpet av 2018 fra rundt 8 euro ved inngangen av 2018 til 25 euro ved utgangen av året. Denne prisøkningen sammen med den unormalt varme og tørre sommeren har bidratt til de høye strømprisene. Årsaken til at senvinteren i 2018 ble så kald skyldes et værfenomen kalt «sudden stratospheric warming» (SSW) som senere medførte til en periode med mange stabile høytrykk på senvinteren. Værfenomenet SSW innebærer at temperaturen i stratosfæren over Nordpolen, rundt 27-30 km over jordoverflaten stiger veldig fort på veldig kort tid. Når dette skjer kan jetstrømmene som vanligvis flytter værsystemene fra vest til øst bli svekket, som gjør at stabile høytrykk blir dominerende rundt våre breddegrader. I 2018 skjedde dette i starten av februar hvor temperaturen i stratosfæren over Nordpolen steg fra –80°C til –37°C på få dager. De siste dagene i desember skjedde det samme hvor temperaturen steg fra -75°C til –35°C. Dette kan på ny gi oss stabile høytrykk som gir kaldt vær, lite vind og nedbør som resulterer i høye strømpriser. Med dette som utgangspunkt, kombinert med en veldig svak kronekurs mot euro ser det ut til at strømprisene ikke vil falle med det første. 

Chat med oss