Forvaltning

Mulighet for å redusere strømkostnadene  gjennom smarte innkjøp

Du kan velge mellom to ulike forvaltningsavtaler; Aktiv og Trygg

Aktiv er en avtale der Eidsivas forvaltere følger markedet kontinuerlig for å gi bedriften din en best mulig pris. Innkjøp skjer etter kontinuerlige markedssyn. 

Trygg har en fast innsikring gjennom året, for å unngå pristopper. Avtalen kan sammenlignes med en løpende fastpris.

Om du velger forvaltning får du tilsendt månedlige rapporter med pris- og markedsutvikling.  

Markedskommentar april

Markedskommentar april

April ble en meget varm og tørr måned hvor det ble satt flere varmerekorder i Norge. Måneden ble hele 3,3 grader varmere enn normalt og ble dermed den nest varmeste aprilmåneden som er registrert siden år 1900. Lite vind og nedbør i kombinasjon med økt CO2-kvotepris bidro til å styrke terminmarkedet for kraft.

Priser
Til tross for høye temperaturer som satte en brems på forbruket, falt ikke spotprisene mye i løpet av måneden. Lite vind og nedbør gjorde at prisene holdt seg rundt samme nivå som i mars. Gjennomsnittlig systemprisen i april ble 39,3 mot 39,7 øre/kWh i mars. Områdeprisen i NO1 for Østlandet ble i gjennomsnitt 39,8 mot 40,9 øre/kWh i mars. Systemprisen var 28,4 øre/kWh på sitt laveste og 45,4 øre/kWh på sitt høyeste i løpet av april. Områdeprisen i NO1 varierte mellom 32,5 og 45,0 øre/kWh.

Vær og hydrologisk balanse
Gjennomsnittstemperaturen i april i Norge ble hele 3,3 grader høyere enn normalt. ytrykkspreget vær ga veldig lite nedbør og på flere værstasjoner ble det målt 0 mm med nedbør som på Otta i Oppland og i Aurland i Sogn og Fjordane. Målt i tilsigsnedbør kom det fattige 28 og 30 prosent nedbør av normalen i henholdsvis Norge og Sverige. De stabile høytrykkene ga også lav vindkraftproduksjon hvor produksjonen bare ble 90 prosent av normalen i Nordpool-området, justert for installert effekt. Fyllingsgraden i norske vannmagasin falt 0,6 prosentpoeng i løpet av måneden og er ved utgangen av april på 35,8 prosent. Økt snøsmelting mot slutten av måneden veide opp for nesten all tappingen i starten av måneden. Den hydrologiske balansen, som er summen av vann og snø i magasinene og grunnvann svekket seg med hele 7 TWh i løpet av måneden, fra 6 til 13 TWh under normalen i Norge og SverigeFyllingsgraden i norske og svenske vannmagasin ligger rundt 7 TWh over normalen grunnet den tidlige snøsmeltingen, mens mengden snø og grunnvann ligger nærmere 20 TWh under normalen i Norge og Sverige til sammen.

Brensler
CO2-kvoteprisen steg nesten fem euro i løpet av måneden fra 21,5 til 26,3 EUR/tonn og har bidratt til å øke produksjonskostnadene i kull- og gasskraftverkene. Kull- og gassprisene har beveget seg sidevegs gjennom måneden og handles på samme nivå som ved inngangen av måneden. Produksjonskostnadene i kullkraftverkensteg 2,9 euro fra 44,2 til 47,1 EUR/MWh, mens produksjonskostnadene i gasskraftverkene steg 0,8 euro fra 34,1 til 34,9 EUR/MWh i løpet av måneden hvis man tar utgangspunkt i frontmånedskontraktene. Det er med andre ord fremdeles langt billigere å produsere kraft fra gasskraftverk enn fra kullkraftverk.

Fremtidspriser på nordisk kraft
Svekkelse av den hydrologiske balansen kombinert med økte produksjonskostnader i kull- og gasskraftverkene bidro til oppgang i terminmarkedet for kraft. Kontrakten for mai steg 4,6 øre fra 34,8 til 39,4 øre/kWh. Kontrakten for tredje kvartal steg fra 34,6 til 40,9 øre/kWh,mens årskontrakten for 2020 steg fra 33,3 til 36,0 øre/kWh i løpet av måneden

Import og eksport
Den totale importen til Norge ble på 1 175 GWh i april, ned fra 2 066 GWh i mars. Eksporten økte fra 375 GWh i mars til 618 GWh i april. Importen var med andre ord 557 GWh høyere enn eksporten i april.

Status ved inngangen av mai 
Den hydrologiske balansen er rundt 13 TWh under normalen i Norge og Sverigehvor all mangelen er i snømagasinene og i grunnvannet. I prognosene ligger det inne en bedring av denne balansen i størrelsesorden 2-3 TWh de kommende tre ukene. CO2-kvoteprisen steg mye i løpet av april da kjøpsinteressen har vært høy, som i stor grad henger sammen med at fristen selskapene har for å dekke sine 2018-utslipp med kvoter var 30. april. CO2-kvoteprisen er på et høyt nivå og ligger 3-6 euro over de fleste prisprognosene, og et fall i denne prisen vil dra med seg terminmarkedet for kraft. Kull- og gassprisene har i flere måneder vist en fallende trend. Prisene flatet ut i løpet av april og det kan virke som prisene er på en foreløpig bunn. Kronekursen mot euro er tilnærmet uendret i april og har ikke påvirket prisnivået i Norge verken den ene eller andre veien. Så langt i 2019 har gjennomsnittlig systempris vært 44,1 øre/kWh mot 37,3 øre/kWh på samme tid i fjor.