Generelle vilkår ved leveranse av solcelleanlegg

1. Generelt

Disse generelle vilkår gjelder ved kjøp av Solcelleanlegg fra Leverandør. Vilkårene gjelder sammen med tilbud og aksept/bestilling av tilbud. Betingelsene kan endres med rimelig varsel. Der det i disse generelle vilkår stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og/eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS) og/eller aksept via webskjema. Disse betingelsene kommer i tillegg til Lov om håndverkstjenester m.m. for forbrukere.

2. Definisjon

Leverandør er: Eidsiva Energi ved Eidsiva Marked AS
Kunden er: Den som er oppgitt som Kunden i bestillingen.
Leveranse: Vare/produkt og tjeneste som er gjenstand for avtalen. Leveransens innhold er beskrevet i tilbudet.

3. Tilbud

Tilbudet omfatter montering av komplett solcelleanlegg på bygning tilkoblet strømnettet. Befaringer før installasjon er ikke inkludert i prisen, det er heller ikke tekking av tak rundt solcelleanlegg eller mellom overgang fra solcelleanlegget til eksisterende taktekke. Det tas forbehold om at skrive- eller trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder Leverandør seg retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. I slike tilfeller vil Kunde få oversendt oppdatert tilbud for aksept.

Solcelleanleggets komponenter omfatter solcellepanel, vekselretter, festesystem og kabler.

 • Taktype opplyst av Kunde er benyttet som grunnlag for prisberegningen.
 • Det forutsettes at tilstanden på Kundens takflate er egnet for montering av solceller, og at strømforsyningen i aktuell bygning har tilstrekkelig kapasitet for tilkobling av tiltenkte solcelleanlegg.
 • Produksjonsestimat for forventet årsproduksjon benytter beregningsmotoren til Solkart.no som kilde. Lokale skygger fra vegetasjon eller bygninger er ikke hensyntatt i estimatet.

Standard betingelser for integrert montasje (solceller som yttertak):

 • Prisen i tilbudet forutsetter at undertaket er ryddet, dvs fritt for takstein / annet taktekke, ved avtalt montasjetidspunkt.
 • I tilbudet forutsettes det at eksisterende taktekke kan benyttes for å utgjøre tetting / overgang rundt solcelleanlegget, med mindre andre løsninger er avtalt før montasje.

Standard betingelser for el-montasje1:

 • Installasjonen forutsetter spenningskvalitet innenfor normalområde på 230V (207 V – 253 V) eller 400V (360V – 440V) på strømnettet i bygningen der solcelleanlegget skal monteres.
 • Sikringsskapet i samme bygning som solcelleanlegget må ha tilstrekkelig plass for ny kurs og tilkobling av denne.
 • Det elektriske anlegget inneholder ikke forankoblede jordfeilbryter eller jordfeilvarsler.
 • Det kan forekomme feil i strømnettet som vil påvirke solcelleanleggets funksjon, inkludert jordfeil, spenningsvariasjoner utenom normal spenningskvalitet og strømstans. Verken leverandør eller underleverandør ikke erstatningspliktige i situasjoner produksjon uteblir grunnet feil i strømnettet. 
 • Prisen i tilbudet fra Leverandør fordrer, om ikke annet er skriftlig avtalt, at vekselretter kan monteres rett innenfor eller utenfor yttervegg i samme (eller tilstøtende) rom som sikringsskap eller fordelingen (inntil ca 10 m kabellengde), uten behov for hulltaking bortsett fra evt. i yttervegg, og i samme bygg som solcelleanlegget. Kabling mellom solcellepaneler og vekselretter utføres som standard med korteste veg, utenpå vegg.
 • Videre forutsettes det at det er enkel tilgang til føringsvei for kabel og arbeid i sikringsskap, dvs. at det er ryddet plass (ca 1 m fra kabelføringsvei og rundt sikringsskap) for tilgang til elektriker-arbeid langs føringsvei for kabel og inn til sikringsskap ved montasje.
 • Det er også en forutsetning at det er fysisk plass til vekselretter med minimum 20 cm fri plass på høyre og venstre side, og 45cm fri plass over og under plassering av vekselretter.

1Avvik fra standard betingelser kan medføre ekstra kostnader for Kunde på grunn av økt arbeidstid og økte utstyrskostnader. Alternative løsninger for installasjon og evt tillegg i pris vil avtales med kunde i forkant av installasjonen.

4. Levering

Leverandør vil benytte underleverandør til montering av anlegget. Tidspunkt for montering vil bli avtalt mellom Kunden og underleverandøren. For å forberede montasje, kan det være behov for å avklare forhold knyttet til bygning og elektriske tilførsler. Kunde kan måtte skaffe til veie informasjon for at Leverandør skal få gjort installasjonen av solcelleanlegget. Spesielle forhold på installasjonsstedet som avviker fra det som er gjort kjent for Leverandøren kan medføre behov for endring av tilbud, og dermed forårsake forsinkelse, påvirkning av kostnad eller at anlegget ikke kan monteres. Spesielle forhold på installasjonsstedet som avviker fra det som er gjort kjent for Leverandøren kan medføre behov for endring av tilbud, og dermed forårsake forsinkelse, påvirkning av kostnad eller kansellering av avtale. Sistnevnte forhold kan bli gjort gjeldende dersom det skulle vise seg at kundens tak ikke er tilstrekkelig solid til å tåle montasje av solcelleanlegget.

Ved montasje så skal en eller flere vekselrettere installeres. Disse må Leverandør kunne plassere utvendig eller innvendig på det aktuelle bygget, slik at tilknytning / kabling av vekselrettere (n) kan utføres på en hensiktsmessig måte. Ved installasjon vil det også bli installert utvendig utkoblingsbryter, som påkrevd av nasjonale myndigheter. Hvis vekselsretter monteres utvending så vil denne kunne fungere som utkoblingsbryter.

Ved montering av solceller på takpanner/stålplater, trapes, decra, powertech eller lignende, kan riper/bulker kunne forekomme som følge av arbeid på takflaten. Under montering av solcelleanlegget vil det benyttes festesystemer som krever at det borres hull i platene, eller at disse evt nagles. Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle tap av garanti på taktekke som følge av hendelige uhell, med mindre dette skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Leverandørens side.

Solceller som yttertak (integrert montasje)

Ved montasjeløsning der solceller utgjør yttertak (integrert montasje) plikter Kunde å sikre at undertaket er ryddet ved avtalt montasjetidspunkt. Takflaten må ha helt undertak, fritt for takstein / annet taktekke før montasje kan iverksettes. Etter montasje av solcelleanlegget plikter Kunde å ivareta behov for tetting mellom solcellene og annet taktekke.

Visning av produksjonen over internett

Eidsiva Energi leverer solcelleanlegg med vekselrettere tilpasset hvert anlegg. Produsent av vekselretter kan gi Kunden tilgang til en internettbasert løsning der Kunden får tilgang til produksjonsoversikt og annen funksjonalitet. Selve oppkoblingen er ikke inkludert i Leverandørens leveranse til Kunden, men er noe Kunden gjør selv. Dette fordrer blant annet at Kunden har koblet vekselsretteren til Internett. Leverandør av vekselretter kan kreve at Kunden etter en tid må betale for den internettbaserte oversiktsvisningen. Vilkårene for bruk av denne type visning varierer mellom ulike produsenter/vekselrettere og er ikke noe Leverandøren tar ansvar for.

5. Angrerett

Ved forbrukerkjøp gjelder 14 dagers angrefrist på produktkjøpet (solceller, vekselretter og montasjeutstyr som kan gjenbrukes). Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, jf Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34 § 1. Angrerett innebefatter ikke påløpt tjenestekjøp som montasjekostnader, medgått forbruksmateriell, påløpte arbeidstimer, reisekostnader m.m. Ved benyttelse av angrerett etter at montasje er påbegynt vil det for Kunden påløpe demonteringskostnader samt kostnader ved retur av varer.

6. Reklamasjon

Kunden skal reklamere skriftlig på feil eller mangler ved leveransen innen to måneder fra det tidspunkt da Kunden oppdaget mangelen eller mangelen burde vært oppdaget. Reklamasjon må senest skje innen utløpet av fem år etter levering. Hvis Kunden ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Melding om feil og mangler på et produkt må overbringes skriftlig, primært ved å sende oss en e-post til solceller@eidsiva.no. Denne bestemmelsen vil ikke innskrenke Kundens rettigheter ved garanti etter punkt 8.

7. Garanti

For leveransens komponenter, - solcellepanel, vekselretter og festesystem, gjelder produktgaranti og/eller effektgaranti.

Med produktgaranti menes at den produsent som er oppført i leveransedokumentasjonen er ansvarlig for at produktet er fritt for produksjonsfeil som begrenser eller umuliggjør funksjonalitet som er beskrevet for produktet for en periode fra leveringsdato.

Med effektgaranti menes at den produsent som er oppført i leveransedokumentasjonen er ansvarlig for at solcellepanelet har en virkningsgrad på en oppgitt prosent for en periode fra leveringsdato.

Komponent ProduktgarantiEffektgaranti
Solcellepanel 320W / 325W svart   12 år 25 år
Solcellepanel 275 W / 285 W blå   15 år 25 år
Vekselretter   2 – 7 år2  
Festesystem utenpåliggende montasje   10 år  
Festesystem integrert montasje   10 år  

2Vi benytter vekselrettere fra Steca, INVT og Fronius, og tilpasser type til aktuelt solcelleanlegg. Gjeldende produktgarantier er 2 – 7 år, og avhenger av vekselrettertype og om Kunde er registrert hos produsent.

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsretten for varer etter forbrukerkjøpsloven. Leverandøren er ikke ansvarlig utover norske reklamasjonsregler i de tilfeller produsent eller annen utsteder av en garanti ikke kan oppfylle sine garantiforpliktelser.

Kunden kan ikke på eget initiativ iverksette tiltak for å utbedre en mangel på anlegget. Dersom dette gjøres vil garanti på anlegget opphøre.

Kostnader som skyldes brann, naturskade (flyvende gjenstander, trær og lignende) og skader som Kunden selv påfører anlegget, dekkes ikke av garanti eller utvidet garanti. Alle skader skal meldes til Leverandør for oppfølging og reparasjon. Kunden kan ikke selv, eller gjennom annen installatør enn Leverandør, foreta utbedring av skade. Dersom dette gjøres vil garanti på anlegget opphøre.

8. Person- og anleggsopplysninger

Kunden samtykker til at Leverandør og Leverandørens underleverandører kan benytte oppgitte personopplysninger til å prosjektere Kundens solcelleanlegg. Videre samtykker Kunden til at Leverandør kan benytte tilgjengelige produksjonsdata for solcelleanlegget ved monitorering av drift og produksjon. Kunden samtykker til at Leverandør kan videreformidle produksjonsdata fra solcelleanlegget og data i anlegg i tilknytning til solcelleanlegget til tredjepart. Formålet med å sammenstille og dele slike opplysninger om strømproduksjon og strømforbruk er å bidra i forskningsøyemed på fornybar energi, utvikle bedre produkter og tjenester, samt å benytte generell kunnskap og bruk av Leverandør sine tjenester i markedsføringsøyemed.

Leverandør plikter å oppfylle til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Kunden har rett til innsyn i lagrede personopplysninger om Kunden.

9. Salgspant

Leverandør har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg, inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Leverandør inngår avtale med kunden under forutsetning av at Kunden anses betalingsdyktig.

10. Kredittsjekk

Leverandør har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg, inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Leverandør inngår avtale med kunden under forutsetning av at Kunden anses betalingsdyktig.

11. Fakturering, betalingsbetingelser og inkasso

Kunden faktureres etterskuddsvis etter at anlegget er installert, med 14 dagers betalingsfrist.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven). Inkasso skjer i samsvar med lov av 13. mai 1988 nr. 26 (inkassoloven). Manglende betaling vil gå til inkassovarsel og deretter eventuelt til inkasso.

12. Kundens plikter

Den som er registrert som Kunden hos Leverandør, er ansvarlig for betaling iht. vilkårene. Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette for at Leverandøren skal få utført sine plikter etter denne avtalen.

Kunden plikter å oppgi korrekt informasjon ovenfor Leverandør. Leverandøren kan stille økonomiske krav ovenfor kunden som følge av uriktig informasjon fra Kunden.

Leverandøren tar ikke ansvar for konsekvenser av manglende byggeteknisk kvalitet, eksempelvis dårlig limt/festet tapet, murpuss som løsninger, kledning, dårlig feste i mur/treverk og lignende. Dette er Kundens ansvar.

Leverandør har ikke noe ansvar for at plan- og bygningslovens bestemmelser er overholdt. Kunden har det fulle ansvar for alle forhold inntatt i nevnte lov.

I de tilfeller der Kundens nettselskap krever at Kunden inngår avtale for plusskunde, så er det Kundens ansvar å fylle ut og levere denne til Leverandør.

I de tilfeller der offentlige instanser krever søknader i forbindelse med solcelleanlegget så er søknaden og eventuelle kostnader Kundens ansvar og forpliktelse.

Kunden har selv ansvar for å føre tilsyn med leveransen etter levering. Kunden plikter å utføre slikt renhold og vedlikehold i tråd med Leverandørens og produsentens instruksjoner. Leverandøren hefter ikke for mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold fra Kundens side, normal slitasje eller forringelse, eller endringer foretatt uten Leverandørens samtykke.

Kunden kan motta støtte fra Enova, se Enova sine sider for kriterier. Leverandør har ikke lov til å søke støtten på vegne av Kunden. Det er Kundens ansvar å søke Enova. Leverandør kan bistå med hjelp til søknaden.

Alle priser forutsetter at det er fremkommelig med bil til bygget hvor solceller skal monteres, og at det er parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet. Dersom dette ikke er tilfelle vil ekstra kostnader ved frakt og transport av materiell og personell til byggeplass komme i tillegg. Kunde må oppgi informasjon om et slikt tilfelle i god tid før installasjon.

13. Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for det tap Kunden lider som følge av forsinkelse eller mangel. Dette gjelder likevel ikke dersom forsinkelsen skyldes hindring utenfor Leverandørens kontroll som Leverandøren ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller unngå og overvinne følgende av. Beror forsinkelsen på en underleverandør eller produsent, er Leverandør fri for ansvar bare om også underleverandør eller produsent ville være fritatt etter regelen i første punktum. Dersom Kunden ikke er forbruker gjelder regelen i første og annet punktum også ved mangler.

14. Erstatningens omfang

Leverandøren er kun ansvarlig for tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av et kontraktsbrudd. Leverandørens ansvar omfatter ikke tap som følge av personskade og tap i Kundens næringsvirksomhet. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangel eller forsinkelse dersom Kunden ikke er forbruker, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Leverandørens side.

Solcelleanlegget er ikke din primærkilde for elektrisitet. Leverandøren er derfor ikke erstatningsansvarlige for skader som direkte eller indirekte skyldes strømbrudd fra nettet. Når strømmen fra nettet er borte, er løsningen satt opp til automatisk å skru av solcelleanlegget.

15. Overdragelse av rettigheter og plikter

Kunden aksepterer at Leverandør står fritt til å overdra rettigheter og plikter etter avtalen til annet selskap som er kvalifisert.

16. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Hedmarken tingrett som verneting.

17. Andre forbehold

Leverandøren har ikke ansvar for responstid hos nettselskaper i forhold til plusskundeforskriften. Leverandøren tar forbehold om eventuelle kostnader som kommer som følge av krav fra Kundens netteier. Videre så tar Leverandøren forbehold om prisforandringer som er utenfor Leverandørens kontroll. Bilder brukt i Leverandørens markedsføring er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.